تست سرعت اینترنت

سرعت دانلود
Mbps
سرعت آپلود
Mbps
زمان پاسخ
ms
نوسان زمان پاسخ
ms
:مشخصات اینترنت شما


1. بهتر است برای تست سرعت اینترنت از کابل شبکه بجای وای فای برای اتصال استفاده نمایید.
2. برای داشتن اطلاعات دقیق اگر به vpn متصل می باشید آن را قطع نمایید.
3. اگر در حال دانلود می باشید تست سرعت عدد دقیقی به شما رائه نخواهد کرد، پس بهتر است برای دریافت بهترین نتیجه، پهنای اینترنت را آزاد بگذارید.
4. زمان پاسخ :‌ مدت زمانی که صرف می‌شود تا یک بسته از سمت شما به سرور ارسال شده و پاسخ آن دریافت شود. هر چه عدد کوچکتر باشد، بهتر است. زمان‌های کمتر از 60 میلی ثانیه مناسب هستند.
5. نوسان زمان پاسخ : هر چه عدد کمتر باشد بهترست. این عدد نشان‌دهنده نوسان پارامتر‌ زمان پاسخگوییست. هرچه این نوسان کمتر باشد،‌ کیفیت ارتباط اینترنت شما پایدارتر است. بخصوص این که مقدارنوسان از زمان پاسخگویی بیشتر نباشد.
6. سرعت دانلود: سرعت دریافت اطلاعات از سرور را مشخص می‌کند. هر چه عدد بزرگتر باشد بهتر است. این همان پهنای باند دریافت اینترنت شماست.
7. سرعت آپلود اینترنت : این عدد سرعت ارسال اطلاعات به سرور را مشخص می‌کند. هر چه عدد بزرگتر باشد بهتر است. این همان پهنای باند ارسال اینترنت شماست. معمولا بیشتر ارتباطات اینترنتی را طوری تنظیم می‌کنند که سرعت دانلود بیشتر از سرعت آپلود است مگر اینکه شما با توجه به نیاز به آپلود اطلاعات درخواست افزایش حجم آپلود را داشته باشید.